Privacy Statement Apotheken Best BV

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in een apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicijngegevens. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving. Vanuit de WGBO is Apotheken Best BV ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

Apotheken Best BV legt gegevens over uw medicijngebruik vast. Apotheken Best BV B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit privacy statement geldt ook voor apotheken die tot Apotheken Best BV B.V. behoren.

  • Apotheek Best
  • Apotheek Best-West
  • Apotheek Heivelden
  • Apotheek de Schakel

Deze apotheken worden allen in dit document aangeduid onder de naam Apotheken Best BV.

Door het vastleggen van uw medicijngebruik kan Apotheken Best BV controleren of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast legt Apotheken Best BV gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken.Apotheken Best BV bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste 20 jaar in de apotheek, De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Hierdoor geldt één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard blijven.
U kunt bij uw apotheek altijd een medicijnoverzicht aanvragen.

Bent u ontevreden over de wijze waarop Apotheken Best BV met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw apotheker om dit te bespreken. Apotheken Best BV neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast.

Apotheken Best BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens legt Apotheken Best BV vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens  Doel
 naam, adres, postcode, woonplaats  contact met u leggen en onderhouden
 Burgerservicenummer  verplichte identificatie
 geboortedatum (en datum van overlijden)  identificatie
 Geslacht  identificatie
 telefoonnummer, e-mailadres  contact met u leggen en onderhouden
 naam huisarts, specialisten of andere zorgverleners  contact leggen en onderhouden

Financieel-administratieve gegevens

Gegevens  Doel
Verzekeringsgegevens  controle of u bent verzekerd
Machtigingsgegevens  automatisch afschrijven bij u
Declaratiegegevens  declareren bij uw zorgverzekeraar of bij u
datum inschrijving (en vertrek)   contact onderhouden en dossiervorming

Medische en farmacotherapeutische gegevens

Gegevens   Doel 
 therapie-/behandel-/medicijngegevens Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over medicijngebruik
– dossiervorming
 indicaties/reden van voorschrijven (als bekend zijn)  Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over medicijngebruik
– dossiervorming
 contra-indicaties, allergieën en intoleranties (als deze bekend zijn)  Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over medicijngebruik
– dossiervorming
Laboratoriumuitslagen
(als bekend zijn en als deze van belang zijn
voor veilig gebruik van medicijnen)
 Zorg verlenen:
– beoordeling van uw gezondheid
– adviseren over medicijngebruik
– dossiervorming

Overdragen gegevens

In de apotheek gaat Apotheken Best BV zeer zorgvuldig om met uw gegevens. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en uw apotheker onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden. 

Wanneer en aan wie kan Apotheken Best BV uw gegevens nog meer geven?

  • Aan een bereidingsapotheek (deze apotheek bereidt een medicijn op maat), aan een central filling-apotheek (deze apotheek verzorgt onder andere medicijnen voor herhaalrecepten) die de verpakkingsopdracht verzorgt, of aan een bedrijf dat medicijnen verpakt in een doseerverpakking.
  • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken. De dienstapotheek mag uw gegevens alleen opvragen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea Medische gegevens delen.
  • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft uw Apotheken Best BV aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt.
  • Uw Apotheken Best BV screent uw medicijngegevens geautomatiseerd om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven. 
  • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken. 
  • Aan derden partijen om analyses uit te voeren ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en verdere optimalisering van diensten/services.

In spoedeisende situaties kan Apotheken Best BV uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.
 

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met Apotheken Best BV te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. Apotheken Best BV wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens. 

Voorlichting en verstrekking van medicijnen

De apotheker of apothekersassistent van Apotheken Best BV informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren zij over het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Als er voor een andere persoon  medicijnen klaarstaan, geeft de apotheker of de apothekersassistent deze medicijnen alleen mee als die andere persoon u toestemming heeft gegeven om de medicijnen af te halen. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? Dan informeert Apotheken Best BV deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Privacygevoelige informatie vernietigt Apotheken Best BV in de apotheek apart.

Online services 

Persoonsgegevens die u via de website aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding. 

Tip voor uw privacy

Let erop dat u zelf etiketten verwijdert voordat u oude medicijnen komt inleveren. Deze etiketten bevatten uw persoonsgegevens.

Cookies 

Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Alle informatie hierover leest u in ons cookiebeleid.

Contact  

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met een van onze apotheken.

Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op KNMP informatie.